Namibie – Země příležitostí

Namibie je zemí jihoafrického regionu, která je ze západu omývána Atlantským oceánem. Ze severu sousedí s Angolou a Zambií, z východu pak s Botswanou a na jihu se svým nejdůležitějším sousedem – Jihoafrickou republikou.

Z pohledu investorů se Namibie řadí k zemím, kde oproti ostatním trhům lze stále narazit na výraznější obchodní příležitosti, i když všeobecné ekonomické ukazatele nevrhají na zemi nejpříznivější světlo. Svou obchodní kulturou se Namibie neliší od ostatních afrických zemí, o to více je třeba se obrnit trpělivostí a přizpůsobit se místním zvyklostem.  Na druhou stranu Namibie reaguje na nutnost otevřít se zahraničnímu kapitálu, ať už formou nejrůznějších pobídek či úlev. Současně zřizuje či posiluje organizace, jejichž cílem je podpora obchodu a posílení přílivu investic.
Česko-slovensko-namibijská komora se všemi relevantními institucemi nepřetržitě komunikuje, a je připravena zprostředkovat kontakty případným zájemcům o podnikání či investování v Namibii, zařídit jim schůzky a zorganizovat logistickou podporu při návštěvě země. Pokud máte zájem o tento druh služby, vyplňte prosím dotazník zde.

Poptávka existuje po veškerém zboží

Tzv. Souhrnná teritoriální informace Namibie (STI Namibie), kterou pravidelně aktualizuje Velvyslanectví České republiky v Namibii (viz https://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/namibie.html) shrnuje, že namibijský trh se svými charakteristikami přibližuje ostatním zemím subsaharské Afriky, u nichž přetrvává určitá dualita plynoucí z přítomnosti chudoby a vysoké nezaměstnanosti. Dominantní postavení na namibijském trhu mají především jihoafrické firmy, tato konkurence spolu s čínskou expanzí vymezuje mantinely příležitostí pro uplatnění českých firmem, po nichž je požadována nejvyšší kvalita za rozumnou cenu. Poptávka existuje prakticky po veškerém zboží, hlavním kritériem pro koncového uživatele je cena. V případě, že zadavatel objednávky je stát, naopak cena nemusí být rozhodujícím faktorem. V každém případě je před vstupem na trh třeba vyřešit formu záručního servisu a řešení reklamací.

Dlouhodobou komparativní nevýhodou Namibie vůči konkurentům v regionu (JAR, Angola, Mosambik, Zimbabwe aj.) z hlediska přílivu zahraničních investic je velikost trhu o pouhých 2,5 mil. Obyvatelích. Byť je Namibie součástí regionálních uskupení Jihoafrické celní unie SACU i Jihoafrického rozvojového společenství SADC. Proti většímu přílivu investic dále hovoří výpadky zásobování vodou a elektřinou, nedostatek kvalifikované pracovní síly a zhoršující se makroekonomické prostředí. Nevyřešená zůstává otázka půdy a jejího vrácení původním obyvatelům. Před schválením je přijetí zákona tzv. National Equitable Economic Empowerment Framework, NEEEF, který by měl zajistit převod části kapitálu soukromých firem (minimálně 25 % při splnění dalších podmínek) na původní černošské obyvatelstvo.

Namibie versus České republika

Sjednocená teritoriální informace pro Namibii uvádí, že Česká republika má s Namibií překvapivě zápornou obchodní bilanci. Český vývoz do Namibie v roce 2017 měl hodnotu 2,0 mil. USD, což znamenalo pokles druhý po sobě jdoucí rok. Zřejmě se na klesajícím českém exportu podepisují současné rozpočtové škrty namibijské vlády. Dovoz z Namibie do ČR v roce 2017 činil 4,3 mil. USD (v roce 2016 to bylo 4,06 mil. USD). Obrat obchodní spolupráce dosáhl vrcholu v roce 2014, kdy činil 11,3 mil. USD. K nejvýznamnějším položkám českého vývozu patří dominantní procesorové jednotky, náboje a pytle. Naopak naprostou většinu dovozu do ČR tvořilo hovězí maso a ovoce (hrozny).

Velvyslanectví České republiky v Pretorii vyhodnotilo další perspektivní možnosti českého dovozu, jako například ekologická zařízení na čištění odpadních vod a úpravny vody (vzhledem ke značnému nedostatku vody a nutnosti s ní šetřit), dále některé strojírenské položky především pro těžební průmysl. Namibijská strana nabízí spolupráci v oblasti výroby obuvi, skla a automobilové techniky formou investic do těchto oblastí či zakládání společných podniků. Vzhledem k tomu, že v Namibii existuje dominantní centrální řízení, příležitosti pro český export mohou spočívat zejména v dodávkách pro státní sektor. Perspektivní se jeví dodávky zařízení pro energetiku včetně energie z obnovitelných zdrojů, výrobky všeobecného strojírenství, zemědělská technika, obráběcí, tvářecí, tiskařské stroje, armatury; čističky a úpravny vody a informační a telekomunikační technologie.

Zde najdete zajímavé obchodní příležitosti: